theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 112

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
QOFTË RRUGËTIM I BEREQETSHËM……………………………….. 5
Sabri BAJGORA
IMAM MATURIDIU DHE TEFSIRI I TIJ “TE’VILATU EHLI-S-SUNNETI” ………………………………………… 9
Kurra hfz. prof. dr. Xhevad SHOSHIQ
ASPEKTI TEFSIROR I KIRAETEVE ………………………………….. 43
Bahri CURRI
NJERIZIMI I VAHJIT ………………………………………………………… 57
Dr. Nehat KRASNIQI
GJENDJA E KOLEKSIONEVE TË DORËSHKRIMEVE ARABIKE NË KOSOVË DHE SFIDAT BASHKËKOHORE TË TRAJTIMIT TË TYRE ……. 83
Prof. dr. Hysen MATOSHI
PËRBËRËSIT ISLAMË NË TEKSTET TONA SHKOLLORE TË LETËRSISË………………………………………….. 103
Prof. Dr. Qazim QAZIMI
PERSËT DHE KONTRIBUTI I TYRE NË QYTETËRIMIN ISLAM ……………………………………………… 117
Sadik MEHMETI – Ramadan SHKODRA
(MOS)PËRFSHIRJA E LËNDËS E DREJTA VAKËFNORE NË PLANPROGRAMET E MEDRESEVE DHE FAKULTETEVE TONA ISLAME……. 131
Prof. dr. Abdulla HAMITI
RISALE (TRAKTATI POLITIK) E SHQIPTARIT KOÇI BEJ KËSHILLTARIT TË DY SULLTANËVE OSMAN TË SHEKULLIT XVII………………… 143
EDUKATA ISLAME 112 276
Nexhat IBRAHIMI
LËVIZJET ISLAME NË BALLKAN GJATË DEKADAVE TË FUNDIT……………………………………………………… 171
Rexhep SUMA (PHDc)
THELLËSI IDEORE DHE CIVILIZUESE NË ADHURIMET ISLAME………………………………………………. 197
Dr. sc. Alban DOBRUNA
NËNMYFTINIA E GJAKOVËS GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1941-1945)…………. 211
Faik MIFTARI
XHAMITË E PRIZRENIT, DËSHMI MATERIALE E TRASHËGIMISË KULTURORE OSMANE-ISLAME NË BALLKAN – (2)……………………….. 227
Nuridin AHMETI
VËSHTRIM MBI PËRMBAJTJET HISTORIKE NË NJË TEKSTI MËSIMOR TË VITIT 1943 ……………………… 249
Isa MEMISHI
NJË VEPËR NGA HISTORIOGRAFIA SHQIPTARE E PERIUDHËS SË PERANDORISË OSMANE…………………… 259
Feti MEHDIU
HAXHI ISMAIL B. REXHEPI (3.11.1947 – 13.11.2016) ………. 267
Përmbajtja…………………………………………………………………………………. 275


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1