theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 116

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
KOSOVA – 20 VJET LIRI……………………………………………………. 5
Sabri BAJGORA
MUHAMED MUTEVEL-LI ESH-SHA’RAVI DHE TEFSIRI
I TIJ “HAVATIRI HAVLE-L KURANI-L KERIM” – (II)……….. 9
Dr. Belkasim EL-GALI
IMAM MATURIDIU DHE ARGUMENTIMI
I EKZISTENCËS SË ALLAHUT………………………………………… 31
Ramadan SHKODRA
INSTITUCIONET FETARE-ARSIMORE
TË BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS – (III)………………… 51
Dr. Naser RAMADANI
MËSIMDHËNËSI SHQIPTAR MES DHEMBJES
DHE SHPRESËS ………………………………………………………………. 81
Mr. Ferdi KAMBERI
PROFILI SOCIOLOGJIK I HYTBESË LAMTUMIRËSE
TË PROFETIT MUHAMED A.S. ……………………………………….. 95
Dr. Lulzim ESATI
EL BEJAN – DHUNTIA E TË SHPREHURIT QARTË
(ELOKUENCA)………………………………………………………………. 113
Dr. Abdullah HAMITI
SHKRIMTARËT SHQIPTARË NË GJUHËT ORIENTALE –
Roli dhe vendi i tyre në letërsinë orientale-islame të Divanit -.. 125
Dr. Ataullah ALIU
NOCIONI “FITNE” NË KURAN DHE EGZEGJEZA E TIJ … 151
Dr. Taxhida HAFËZ
KATALOGU I VEPRAVE TË SHKRUARA
TË BIBLIOTEKËS SË HAXHI HAFËZ SYLEJMAN HAFËZIT 171
Ismail EL FARUKI & Lois LAMJA EL FARUKI
KULTURA ISLAME ËSHTË “KULTURË KURANORE” ….. 191
EDUKATA ISLAME 116 240
Mr. Artan S. MEHMETI
MUSLIMANËT QË KONTRIBUUAN
NË ZHVILLIMIN E SHKENCËS SË GJEOGRAFISË – (II)… 205
Abduldaem KAHEEL
LËKURA JONË FLET… QOFTË I LAVDËRUAR ALLAHU 221
Sabri BAJGORA
VEPËR MADHËSHTORE – NË SUAZA MBARËKOMBËTARE
– ILMIHALI I ZGJERUAR………………………………………………. 227
Dr. Isa MEMISHI
STUDIMI I VEÇANTË NË FUSHËN E FONOLOGJISË
STUDIME KONTRASTIVE NDËRMJET ARABISHTES
DHE SHQIPES NË FUSHËN E FONOLOGJISË………………… 233
Përmbajtja……………………………………………………………………….. 239


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1