theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 117

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Përmbajtja
HIXHRETI PIKËKTHESA HISTORIKE E YMETIT ISLAM …. 5
Sabri BAJGORA
ABDULHAMID MUHAMED KISHKU DHE TEFSIRI I TIJ
“FI RIHABI-T-TEFSIR”………………………………………………………. 9
Dr. Belkasim EL-GALI
IMAM MATURIDIU DHE ARGUMENTIMI
I EKZISTENCËS SË ALLAHUT – (II) ………………………………… 25
Ramadan SHKODRA
PAVARËSIMI I BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS – (IV)… 43
Dr. Nehat KRASNIQI – Dr.Sadik MEHMETI
VËSHTRIM KOMENTIMIT TË SURES “JÂSÎN”
NGA SELIM “SAMI” EF. DREJTA ……………………………………. 59
Dr. Ajni SINANI
RREGULLIMI I GJYQEVE TË SHERIATIT DHE E DREJTA
E SHERIATIT (Roli dhe rëndësia e Bashkësisë Islame
në Kosovë: sfidat dhe perspektiva)………………………………………. 75
Mr. Driton ARIFI
FETVATË LAJTHITËSE NË OPTIKËN E KRITEREVE
JURIDIKE ISLAME ………………………………………………………….. 87
Dr. Hatixhe AHMEDI
“ARNAUT HOXHA” –
HYSREV EF. NUMANI (AYDINLAR) (1883-1953) ………….. 103
Sezai SULEJMANI
VËSHTRIM HISTORIK RRETH KALIFATIT ISLAM……….. 119
Mr. Vedat SHABANI
NAMAZI DHE FSHEHTËSITË E TIJ ……………………………….. 141
Dr. Islam ISLAMI
IMAM GAZALIU: SHKOLLAR DHE URTAK TEJKOHOR…153
238 EDUKATA ISLAME 117
Enes KARIQ
ME RASTIN E PETICIONIT PËR REVIZION
DHE FSHIRJE TË AJETEVE KURANORE NË FRANCË
(Kë e qorton në të vërtetë Kurani?!)……………………………………. 169
Ma. sc. Refik GËRBESHI
XHAMITË, MEJTEPET DHE SHKOLLAT E PARA
NË GALLAP…………………………………………………………………… 181
Bajram SHATRI
KONTRIBUTI I BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS
DHE INSTITUCIONEVE TË SAJ NË MBIJETESËN E ARSIMIT
SHQIP NË KOSOVË NË PERIUDHËN E VITEVE 1990-1999….203
M.sc. Artan S. MEHMETI
MYSLIMANËT QË KONTRIBUUAN NË ZHVILLIMIN
E SHKENCËS SË GJEOGRAFISË – (III) ………………………….. 221
Përmbajtja…………………………………………………………………………………. 237


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1