theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
NË VEND TË LAMTUMIRËS!………………………………………………………. 5
Sabri BAJGORA
EDUKATA ISLAME – TRIBUNË E MENDIMIT ISLAM – Me rastin
e 50 vjetorit të botimit të revistës Edukata Islame (1971-2021) -………….. 7
Ramadan SHKODRA
REVISTA “EDUKATA ISLAME”- HISTORIKU,
SFIDAT DHE PRESPEKTIVA……………………………………………………… 11
Sabri BAJGORA
IMAM EBU-L HASEN ALI IBN AHMED EL VAHIDIJ
EN-NEJSABURI DHE TRI TEFSIRET E TIJ “EL-BESIT”,
“EL-VESIT” DHE “EL-VEXHIZ” …………………………………………………. 17
Prof. dr. Abdulla HAMITI
PIKËPAMJET E JUNUS EMRESË PËR DASHURINË,
JETËN DHE VDEKJEN……………………………………………………………….. 57
PHD (c) Besir NEZIRI
PERCEPTIMI I MEHMET AKIFIT TE SHQIPTARËT …………………… 67
Assis. prof. dr. Ilir RRUGA
SHËRBIMET FETARE ISLAME DHE KRISHTERE
NË BURGJET E SHQIPËRISË……………………………………………………… 79
Kurra hfz. dr. Xhevad SHOSHIQ
DALLIMET DIALEKTORE NË MES TË KIRAETEVE …………………. 99
Mihana GOGA
PERSONALITETE HAFËZËSH TË ULQINIT ME RRETHINË…….. 113
Egzon GËRGURI
STRUKTURA SOCIO-EKONOMIKE E NJË QYTETI OSMAN
NË BALLKAN NË MESIN E SHEKULLIT XIX:
SHEMBULLI I VUSHTRRISË……………………………………………………. 131
Prof. ass. dr. Abdurrahim MAXHUNI
VËSHTRIM MBI TERMINOLOGJINË ISLAME NË LIBRIN
“GLOSAR I NOCIONEVE FETARE” TË QEMAJL MORINËS…….. 155
Ma. Arian PULAJ
SHKATËRRIMI DHE DEGRADIMI I TRASHËGIMISË
ARKITEKTURALE ISLAME NË QYTETIN
E PRIZRENIT (1912-1918)…………………………………………………………. 167
Resul ef. REXHEPI
Në kujtim të Prof. Bajrush ef. Ahmetit (1940-2021)
NJË JETË E TËRË KUSHTUAR ARSIMIMIT ISLAM …………………. 177
Mr. Petrit MORINA
INVESTIMET NË TREGUN E PASURIVE TË PALUAJTSHME
SIPAS MODELIT TË FINANCIMIT ISLAM NË KRAHASIM
ME MODELIN KONVENCIONAL (2)………………………………………… 197
Prim. dr. med. sc. Ali F. ILJAZI
DISA FSHEHTËSI TË SHËRIMIT ME KURAN ………………………….. 215
PhD (C) Melihate ZEQIRI
SOCIALIZIMI ME GJUHËN SHQIPE PËRMES TERMAVE
TË SOCIOLINGUISTIKËS ………………………………………………………… 225
PHD (c) Sindi BILIBASHI
VEPRIMTARIA E REXHEP VOKËS NË TROJET SHQIPTARE ….. 255
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………………… 279


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1