theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 70

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

Numri 70
PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Identiteti fetar i shqiptarëve……………………………………………………..5
The religious identity of the albanians
الهوية الدينية لدى الالبانيين
Xhabir Hamiti
Zanafilla e studimit të njohurive kuranore………………………………13
The origin of the Koranic studies
بداية دراسات المعارف القرآنية
Sabri Bajgora
Tefsiri i Kur’anit në kohën e Resulullahut s.a.v.s. ……………………25
Comentatory of the Koran during Prophet life
عليه و سلم
صلى الله
عهد رسول الله
تفسير القرآن الكيرم في
Dr. Hasan Kaleshi
Dorëshkrimet arabe në Jugosllavi …………………………………………..55
Arab manuscripts in Yugoslavia
يوغسلافيا
المخططات العربية في
Resul Rexhepi – Sadik Mehmeti
“Risaleja” e Haxhi Rrustem ef. Shportës – një vepër
e rëndësishme për shkencat kuranore……………………………………..73
“Risaleja” – an important contribution to the Koranic sciences
منشور “الرسالة” للحاج رستم شبورʫ كتاب مهم لدراسة علوم القرآن
Gazmend Shpuza
Koleksioni i dorëshkrimeve orientale i bushatasve …………………..95
The collection of oriental manuscripts belonging to the Bushati family
مجموعة المخطوطات الشرقية لدى عائلة بوشاتلي
Prof. As. Dr. Ferit Duka
Rrënjët historike të tolerancës fetare në shqipëri …………………..113
The historical roots of religious tolerance in Albania
البانيا
الجذور التاريخية لظاهرة التسامح الدينى في
Mr. Qemajl Morina
Baza doktrinore e tolerancës islame ………………………………………123
The doctrinal basis of islamic tolerance
الاسلام
مبدأ التسامح في
280 EDUKATA ISLAME 70
Prof. Ascc. Edlira Haxhiymeri
Feja dhe problemet sociale në shoqërinë shqiptare në transizion135
Religion and the social problems in the albanian society in transition
الدين و المشاكل الاجتماعية في اجملتمع الالبانى في الفترة الانتقالية
Ahmed Sakr
“Exhinët”……………………………………………………………………………..141
Genies
الجن
Tahir Ben Jellun
Si ua shpjegova Islamin fëmijëve – 2……………………………………..161
The way i explained islam to children
كيف شرحت الاسلام للاطفال (٢(
Dr. Tonin Gjuraj
Demokracia Islame dhe polemikat rreth saj…………………………..181
Islamic democracy and the views about it
ديموقراطية الاسلام و الخلافات حولها
Akademik Jashar Rexhepagiq
Përparësitë, fushat e veprimit dhe kufijtë e ndikimit
të proceseve integrative në rajonin e Sanxhakut
dhe në territorin e Kosovës……………………………………………………197
The advantages and the limitations of the integration processes
in the Sandjak region and the territory of Kosova
اولوʮت التقارب في سانجاق وكوسوفا
Murad Hoffman
Aleanca për udhëzime morale……………………………………………….209
The alliance for moral guidance
التحالف للقيم الاخلاقية
Artan Shaqiri
Rritja e përgjegjësisë individuale dhe shoqërore
nëpërmjet edukatës fetare …………………………………………………….217
The cultivation of individual and collective responsibility through
religious education
المسئولية الفردية و الجماعية عن طريق التربية الدينية
PËRMBAJTJA 281
Dr. sc. Ejup Sahiti, prof. Odinar
Rëndësia shkencore e gjurmëve të gishtave si shenjë
identifikimi kriminalistik………………………………………………………223
The role of science in the fight against crime
الاهمية العلمية لأʬر الاصابعكدليل لاثباب الجرائم
Dr.Ramiz Zekaj
Ndikimi i arkitekturës islame në ndërtimet gjirokastrite………..235
The influence of Islamic Architecture in the town of Gjirokastra
طراز البناء بمدينة جيروكاسترا
Ϧثير المعمار الاسلامي في
Klonimi i njerëzve dhe mendimi i dr. Kardavit rreth tij…………249
The views of dr. Kardavi regarding human cloning
عملية الاستنساخ و راى الشيخ القرضاوى
Dr. Fikret Karçiç
Malajzia……………………………………………………………………………….257
Malaysia – State system and population
ماليزʮ
Seyyed Hossein Nasr
Zemra e Islamit – vërejtje tërë perëndimit!……………………………275
The heart of the islam – a warning to the west!
قلب الاسلام


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1