theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 71

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
A po i kthehen shqiptarët fesë?…………………………………………………5
Are the albanians turning to religion?
هل يعود الالبانيون إلى الدين
Sabri Bajgora
Tefsiri në kohën e tabiinjve …………………………………………………….13
The interpretation of the Koran during the time of the tabiin
عهد التابعيين
التفسير في
Muslim Qazimi
Nga mrekullitë e Kur’anit ………………………………………………………37
The miracle of the Koran
اعجاز القرآن الكريم
Xhabir Hamiti
Zanafilla e studimit të njohurive kuranore………………………………55
The interpretation of the Koran and the ideologies
تفسير القرآن الكريم و ايدولوجيات القرن العشرين
Resul Rexhepi
Prania e temave të Jurisprudencës Islame (Fikhut)
në revistën “Edukata Islame” …………………………………………………65
The presence of topics dealing with Islamic Jurisprudence (Fikh)
in the “Edukata Islame” magazine
مجلة “التربية الاسلامية”
حضور موضوعات الفقه الاسلامي في
Nehat Krasniqi
Gjurmë të zanafillës së letërsisë shqipe alhamiado …………………..73
The origins of alhamiado in albanian literature
البحث عن آʬر الادب الالبانى الحاميادو
Dr. Feti Mehdiu & Xhemush Biçku
Hafizët tanë gjatë historisë ……………………………………………………..87
The albanian hafiz in Kosova
حفاظنا عبر التاريخ
Prof. Dr. Gazmend Shpuza
Përmbajtja dhe karakteri i “Kararnamesë” (17 qershor 1878) …….91
The content and spirit of “Kararnamea” (June 17, 1878)
محتوى و موضوع قرارʭمه (١٧ يونيو ١٨٧٨(
236 EDUKATA ISLAME 71
Mr. Qemajl Morina
Zhvillimi i shkrimit arab ………………………………………………………119
The development of arab writing
طوير الكتابة العربية
Hasan Hasani
Tri gra – tri figura madhore kombëtare ………………………………..129
Three women – three major personalities
ثلاث نساء – ثلاث شخصيات مشهورة لدى الشعب الالبانى
Mr. Ali Pajaziti
Malik bin Nebi: dëshmitari i shekullit XX……………………………..149
Malik bin Nebi a witness of the XX century
مالك بن نبى: شاهد القرن العشرين
Dr. Mahatir Muhamed
Islami, religjion i keqkuptuar………………………………………………..161
Islam – the misunderstood religion
الاسلام الذي أسئ فهمه
Tahar Ben Jellun
Si ua shpjegova islamin fëmijëve – 3 ………………………………………175
The way i taught islam to children
كيف علمت الاسلام للاطفال
Ahmed Sakr
“Exhinët” – (2)……………………………………………………………………..185
Genies
الجن
Ajni Sinani
Një vështrim veprës së Muhamed Asadit (Leopold Weiss)
“Rruga për në Mekë” …………………………………………………………..209
A review on the book “The road to Mecca” – Muhamed Asad
(Leopold Weiss)
عرض لكتاب محمد الاسد: الطريق إلى مكة
Simbolika e tekstit nga romani “Fotografitë e kujtimeve”
prej autorit Milazim Krasniqi…………………………………………………..225


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1