theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 76

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Kultura dhe akulturimi ……………………………………………………………5
Avni Aliu
Koncepti i Teuhidit…………………………………………………………………17
Nexhat Ibrahimi
Përkufizimi, objekti, synimi, ndarja dhe terminologjia e shkencës së etikës……………………………………..29
Dr. Pajazit Nushi
Skicë e mendimit psikologjik mbi religjionin dhe mbi psikologjinë e religjionit…………………………………………….47
Akademik Jashar Rexhepagiq
Teqeja halveti në Rahovec dhe dorëshkrimet e saj…………………..65
Dr. Hasan Kaleshi
Gjendja e monumenteve islame të Kosovës në vitet e pesëdhjetë të shekullit njëzet…………………………………….75
Abdullah Talunxhiç
Tyrbet e Beogradit …………………………………………………………………91
Abdullah Nasih Ulvan
Salahudin El-Ejubi hero i Betejës së Hittinit dhe çlirues i Jerusalemit nga kryqtarët – (3)………………………….101
Fethullah Gylen
Martesa………………………………………………………………………………..117
Dr. Mujo Slatina
Edukimi/Arsimimi ndërmjet shekullarizimit dhe interkulturalizmit…………………………………………………………………139
Hiqmet Bekteshi & Faik Luli
Refromat në arsimin fetar në Shqipëri…………………………………..163
296 EDUKATA ISLAME 76
Saimir Rusheku & Flamur Gjymishka
Strategjia e arsimit në komunitetin mysliman shqiptar ………….171
Jakub Selimoski
Pozita e arsimit fetar islam në ligjet e shtetit………………………….181
Prof. Dr. Feti Mehdiu
Stimulimi i vlerave të reja kadrovike parakusht për sukses më të lartë në shkollimin e lartë islam …………………..189
Mr. Naser Ramadani
Lënda e gjuhës arabe në institucionet edukativo-arsimore të bashkësisë së fesë Islame……………………………………………………195
Intervistë me Dr. Shinasi Gyndyzin……………………………………….209
Mr. Qemajl Morina
Egjipti në kohën e Mehmet Ali Pashës …………………………………..223
Dr. Gazmend Shpuza
Thomas W. Arnold – Historia e përhapjes së Islamit, Rrjedhat historike të misionit ……………………………………………….239
Prof. Dr. Ferit Duka
Kontribut themelor nëfushën e islamologjisë …………………………257
Prof. Dr. Jahja Drançolli
Përhapja e Islamit në Kosovë………………………………………………..265
Gratë……………………………………………………………………………………273
Glosari i terminologjisë islame………………………………………………283
Prof. Dr. Feti Mehdiu
Hafizët tanë gjatë historisë – VI…………………………………………….291
Përmbajtja …………………………………………………………………………..295


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1