theme-sticky-logo-alt
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
NË VEND TË PARATHËNIES ………………………………………….. 5
Naim ef. TËRNAVA
ARGUMENTE QË VËRTETOJNË
EKZISTIMIN E ALLAHUT, XH.SH. …………………………….. 9
H. Sherif ef. AHMETI
FE DO TË THOTË: BESIM DHE VEPRIM ……………………….. 43
Sabri BAJGORA
KOMENTIMI I KAPTINËS “ET-TIN”………………………………. 55
Hajrullah ef. HOXHA
BINDJA DHE DASHURIA NDAJ ZOTIT XH.SH.
DHE MUHAMEDIT A.S. ……………………………………………. 75
Resul ef. REXHEPI
RUAJTJA E TRADITAVE TONA NË RAMAZAN
DHE NË BAJRAME …………………………………………………… 91
Ajni SINANI
KURANI, SHKENCA DHE GJITHËSIA………………………….. 125
Sedat G. ISLAMI
LUTJA E ADEMIT A.S.
(Sekretet e pendimit të sinqertë dhe të pranuar) …………….. 145
Prim.dr.med.sc. Ali F. ILJAZI
JETA DHE VDEKJA NGA KËNDVËSHTRIMI
KURANOR DHE SHKENCOR………………………………….. 157
Prof. asoc. dr. Fahrush REXHEPI
VLERA E DIJETARËVE DHE POZITA E TYRE
NË FENË ISLAME …………………………………………………… 183
Takvim 1442-1443 / Kalendar 2021 336
Ramadan SHKODRA
ZHVILLIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE
ISLAME NË KOSOVË PAS LUFTËS
SË DYTË BOTËRORE……………………………………………… 193
Sadik MEHMETI
SHKOLLAT E MESME (MEKTEBET RUSHDIJE)
NË KOSOVË (me vështrim të veçantë
Rushdija e Prizrenit dhe e Prishtinës) …………………………… 209
Islam HASANI
KONTRATAT HIBRID NË SISTEMIN FINANCIAR ISLAM… 231
Mr. Elmir KARADŽI (PHDc)
FAMILJA KOSOVARE DHE SFIDAT
E JETËS BASHKËKOHORE …………………………………….. 247
Dr. Violeta SMAJLAJ
BARAZIA GJINORE NË MARRËDHËNIET
PASURORE BASHKËSHORTORE …………………………… 263
Ejmen SHABAN
VIRUSI KORONA – KËSHILLA DHE MËSIME …………….. 277
KALOI NË AHIRET ALIMI YNË I SHQUAR DHE
AUTORI I “TAKVIMIT” HAJRULLAH EF. HOXHA …. 301
TAKVIM 1442-1443 / KALENDAR 2021 – (SHTOJCË)……. 309
PËRMBAJTJA………………………………………………………………. 335


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1