theme-sticky-logo-alt
No Image Available

Edukata islame nr 74

 Kategoria: Edukata Islame  Botuesi: Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës  Shkarkoni
 Përshkrim:

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Arsimimi………………………………………………………………………………….5
Education
التعليم
Prim.dr.med.sci. Ali Iljazi
Kur’ani Famëmadh mahnit shkencëtarët………………………………..17
The glorious Qur’an fascinates scientists
القرآن الكريم تحدى العلماء
Avni Aliu
Islami është program jete, jo adet……………………………………………37
Islam is a life program, not a habitude
الاسلام نظام حياة و ليست عادة
Nexhat Ibrahimi
Çështje bashkëkohore të etikës islame …………………………………….63
Contemporary issues of Islamic Ethics
القضية المعاصرة للخلق الاسلامى
Ajni Sinani & Mimoza Sinani
Kultura dhe civilizimi …………………………………………………………….83
Culture and civilization
الثقافة و الحضارة
Abdullah Nasih Ulvan
Salahudin el-Ejubi hero i betejës së Hittinit dhe çlirues
i Jerusalemit nga kryqtarët …………………………………………………..111
Salahudin el-Ejubi hero of the battle of Hittin and liberator of
Jerusalem from the crusaders
صلاح الدين الايوبى بطل معركة حطين و محرر القدس من الصلبيين
Dr. Ismail Bardhi
Temat dhe dilemat e arsimit fetar………………………………………….129
The topics and dilemas of religious education
الموضوعات و الخيارات
Akademik Jashar Rexhepagiq
Nevoja e studimit të arsimit të lartë tek ne dhe disa sugjerime .135
The need to study higher education in our country and a number of
suggestions regarding this
حاجتنا الى التعليم العالى مع بعض التوصيات
266 EDUKATA ISLAME 74
Mr. Qemajl Morina
Angazhimi i BI të Kosovës në zhvillimin e arsimit universitar
islam në kuadër të FSI-së të Prishtinës ………………………………….143
The efforts of the Islamic Community of Kosova in the development
of university education through the Faculty of Islamic Studies in
Prishtina
الاسلامية مساعى المشيخة الاسلامية فىكوسوفا لتطوير التعليم الاسلامى فى اطاركلية الدراسات
Akad. Dr. Feti Mehdiu
Religiolinguistika islame në kënbët popullore shqiptare…………153
The religiolinguistc in the albanian people sings
فقه اللغة الاسلامي في اللاغاني الشعبية الالبانية
Tahar Ben Jellon
Si ia shpejgova vajzës siame racizmin ……………………………………167
How i explained racism to my daughter
كيف شرحت لابنتى التفرقة العنصرية
Mr. Sc. Menduh Bamja
Ideja e tolerancës fetare dhe ndikimi i saj në shoqëri……………..185
The idea of religious tolerance and its influence in society
فكرة التسامح الدينى و Ϧثيره فى اجملتمع
Dr. Sherif Muhamed
Femra në Islam përballë traditës judeo-krishtere – (3)…………..205
Women in islam in the face of the judeo-christian tradition – (3)
وضع المرأة في الاسلام ʪلمقارنة مع اليهودية و المسيحية – (٣(
Sadik Mehmeti
Dorëshkrimet orientale në bibliotekën e Këshillit të Bashkësisë
Islame në Sharr…………………………………………………………………….229
Oriental manuscripts in the library of the Islamic Community
Council in Sharr
المخطوطات الشرقية بمكتبت الوقف الاسلامي بمدينة شار
Do të preferoja që njerëzit të më quajnë arabolog………………….239
I would prefer to be called an arabist
أفضل ان يسمينى الناس مستعرʪ
Dr. Pajazit Nushi
Veprimtaria shkencore e akademik Jashar Rexhepagiqit dhe
zhvillimi i mendimit psikologjik…………………………………………….247
Dr. Feti Mehdiu
Hafizët tanë gjatë historisë – (IV)…………………………………………..253
“Trajtesa mbi imanin” të autorit Hasan Fehmi efendiu………….259


 Kthehu
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://dituriaislame.com 300 0 1